Teach Me Kindercoachpraktijk
Versie 1 – datum 1/2/2019

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met, Teach Me Kindercoachpraktijk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving:
Teach Me Kindercoachpraktijk is opgericht door C.C. de Vos en gevestigd te Spijkenisse aan de Else van de Banstraat 83 / 3207 JB.

Teach Me Kindercoachpraktijk is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 71415815.

Artikel 3. Definities:
–  Opdrachtnemer: Teach Me Kindercoachpraktijk.
–  Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
–  Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst:
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever, doch nimmer een resultaatverplichting.

Artikel 5. Tarieven:

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

Deze zijn afhankelijk van de te verlenen zorg en zijn op te vragen bij de kindercoach. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd. Opdrachtnemer heeft het recht om de tarieven jaarlijks, per 1 januari, aan te passen. 2 maanden voorafgaand zullen de nieuwe tarieven worden gepubliceerd.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden:

Voor de betaling van een sessie ontvangt de opdrachtgever in de week na de sessie een factuur.

Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever per bank te worden voldaan.
Indien de factuur niet binnen de termijn van 14 dagen door de opdrachtgever wordt voldaan, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien de factuur daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen per direct op te schorten.

De betalingsverplichting door de opdrachtgever blijft echter onverminderd van kracht.

Artikel 7. Verhindering deelname:

Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur wordt het reguliere uurtarief in rekening gebracht. Bij ziekte / overmacht is overleg mogelijk.

Artikel 8. Overmacht:

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens de overmacht periode worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid:

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als ook in de periode daarna. In geval van aansprakelijk zijn wij aangesloten bij de Stichting Adiona www.adiona.nl

 

Artikel 10. Klachtenprocedure:

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is om hier zo adequaat mogelijk op te reageren. Wij zijn tevens aangesloten bij de Stichting Adiona en verwijzen hierbij ook door naar de klachtenregeling van deze Stichting: https://www.adiona.nl/over-adiona/klachtenregeling/

 

Artikel 11. Vertrouwelijke informatie:

Alle informatie die tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal door de opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht voor om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

 

Artikel 12. Wetgeving en toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.